Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiten aansprakelijkheid

Iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door OHK Verzekeringen uitdrukkelijk afgewezen.

OHK Verzekeringen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

OHK Verzekeringen streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. OHK Verzekeringen wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de informatie op deze website. OHK Verzekeringen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Alle informatie op deze site (zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door OHK Verzekeringen worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van OHK Verzekeringen dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door OHK Verzekeringen onderhouden en OHK Verzekeringen heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. OHK Verzekeringen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en de inhoud van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij OHK Verzekeringen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van OHK Verzekeringen.